Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaDaisy88 Daisy88
1558 f2ba 390
4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife viaSkydelan Skydelan
Może do twarzy mi w cierpieniu i samotności
— Ania Karwan
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
7991 deac 390
Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Wczo­raj, kie­dy two­je imię
ktoś wy­mó­wił przy mnie gło­śno,
tak mi było, jak­by róża
przez otwar­te wpa­dła okno.

Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?

Cze­mu ty się, zła go­dzi­no,
z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem?
Je­steś - a więc mu­sisz mi­nąć.
Mi­niesz - a więc to jest pięk­ne.

Uśmiech­nię­ci, współ­o­bję­ci
spró­bu­je­my szu­kać zgo­dy,
choć róż­ni­my się od sie­bie
jak dwie kro­ple czy­stej wody.
— Wisława Szymborska
0162 f2fc 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viablackheartgirl blackheartgirl
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viablackheartgirl blackheartgirl
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
Ja w inną stronę poszłam niż Ty,
Z innego miejsca patrzę w gwiazdy dziś
— Sarsa Markiewicz - Tęskno mi
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamadlajn madlajn
0739 1bac
Reposted fromohmylife ohmylife viaWaszmaster Waszmaster
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamadlajn madlajn
Być spadającą gwiazdą w czyichś marzeniach i spełniać każde życzenie.
— Barbara Rosiek `Pamiętnik narkomanki`.
Reposted fromkatalama katalama viablackheartgirl blackheartgirl
2000 888f 390
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl